Sonora - Pierre Clemens - May 2015Pierre Clemens (Brussels °1970) is a Belgian artist working in the field of visual arts. He has been conducting sound research for many years. For a long time he kept his work private, but now he produces sound pieces in the form of public performances and recordings available for download. Pierre Clemens presents his latest album, SONORA, the product of research and experimentation that he has been conducting in parallel with his work as a visual artist. Very different from the first three albums he has produced since 2008, SONORA comes closer to the very essence of what characterises his sound work, namely the sounds of the world and their connivance with a certain musicality. As well as the creation of a sound space in which the spectator-listener is invited to a journey that combines mental images and memories of sounds. Pierre Clemens, who is first and foremost a visual artist, explores the sounds of the world, a dialogue that is sometimes tenuous, sometimes very present. He includes in his approach a great openness to the fields of possibility, linking universes that are often opposed. Improvisation is the key word here. All of this is held together by a demanding creative process that allows him to start from a diversified sound base, mixed in real time, in the studio or in public. A piece can never be reproduced twice and this is what fascinates the author. The creative work includes virtual sound machines capable of feeding themselves in real time and providing material for composition. For Pierre Clemens is here above all as a sound composer. With this album he provides a wide range of sound experiences to be heard and experienced. The sounds appeal to the memory through the listener's tendency to reconstruct a tangible reality from what he calls sound clues. In public, these performances appeal to spatiality and orientation. The listener is an immobile traveller where it is the soundscape that moves. Sometimes meditative, sometimes disturbing, the pieces presented on this latest album invite us on a journey through a constantly changing landscape.


Pierre Clemens (Bruxelles °1970) est un artiste belge œuvrant dans le domaine des arts visuels. Il mène depuis de nombreuses années, une recherche sonore. Confidentiel pendant très longtemps, il produit maintenant des pièces sonores sous forme de performance publique ainsi que des enregistrements disponibles en téléchargement. Pierre Clemens nous présente ici son dernier album, SONORA, produit d’une recherche et d’une expérimentation qu’il mène en parallèle avec son travail de plasticien visuel. Très différent des trois premiers albums qu’il a produit depuis 2008, SONORA se rapproche ici de l’essence même de ce qui caractérise son travail sonore, à savoir les bruits du monde et leurs connivences avec une certaine musicalité. Ainsi que la création d’espace sonore dans lequel le spectateur-auditeur est invité à une traversée qui mèlent images mentales et mémoires des sons. Dialogue parfois ténu, parfois très présent, Pierre Clemens qui est d’abord un plasticien visuel, explorent les sons du monde. Il inclus dans sa démarche une grande ouverture aux champs des possibles, liants des univers très souvent opposés. L’improvisation est ici le maître-mot. Le tout étant tenu par un processus de création exigeant qui lui permet de partir d’une base sonore diversifiée, mixé en temps réel, en studio ou en public. Une pièce ne peut donc jamais être reproduite deux fois et c’est ce qui passionne l’auteur. Le travail de création inclus des machines sonores virtuelles capables de s’alimenter en temps réel et de fournir une matière à composition. Car Pierre Clemens est ici surtout en temps que compositeur sonore. Il fournis avec cet album une large palette d’expérience sonore à entendre et à vivre. Les sons font appel à la mémoire par les tentives qu’aura l’auditeur à reformer une réalité tangible à partir de ce qu’il appelle les indices sonores. En public, ces performances font appel à la spacialité et l’orientation. L’auditeur est ici un voyageur immobile où c’est le paysage sonore qui se déplace. Parfois méditatif, parfois inquiétant, les pièces présentées sur ce dernier album nous invite à un voyage dans un paysage en constante mutation. .


Pierre Clemens (Brussel °1970) is een Belgisch kunstenaar die actief is op het gebied van de beeldende kunst. Hij doet al vele jaren gedegen onderzoek. Lange tijd hield hij zijn werk privé, maar nu produceert hij geluidswerken in de vorm van openbare performances en opnames die kunnen worden gedownload. Pierre Clemens stelt zijn nieuwste album SONORA voor, het resultaat van onderzoek en experimenten die hij parallel met zijn werk als beeldend kunstenaar heeft uitgevoerd. Heel anders dan de eerste drie albums die hij sinds 2008 heeft gemaakt, komt SONORA dichter bij de essentie van wat zijn klankwerk kenmerkt, namelijk de geluiden van de wereld en hun samengaan met een zekere muzikaliteit. Evenals de creatie van een klankruimte waarin de toeschouwer-luisteraar wordt uitgenodigd tot een reis die mentale beelden en herinneringen aan geluiden combineert. Pierre Clemens, die in de eerste plaats beeldend kunstenaar is, verkent de geluiden van de wereld, een dialoog die soms ijl, soms zeer aanwezig is. Hij heeft in zijn benadering een grote openheid voor de velden van mogelijkheden, die universa verbinden die vaak tegenover elkaar staan. Improvisatie is hier het sleutelwoord. Dit alles wordt bijeengehouden door een veeleisend creatief proces dat hem in staat stelt uit te gaan van een gediversifieerde geluidsbasis, gemixt in real time, in de studio of in het openbaar. Een stuk kan nooit twee keer gereproduceerd worden en dit is wat de auteur fascineert. Het creatieve werk omvat virtuele geluidsmachines die zichzelf in real time kunnen voeden en materiaal voor compositie kunnen leveren. Want Pierre Clemens is hier vooral als klankcomponist. Met dit album biedt hij een breed scala aan geluidservaringen om te horen en te ervaren. De klanken appelleren aan het geheugen door de neiging van de luisteraar om een tastbare werkelijkheid te reconstrueren uit wat hij geluidsaanwijzingen noemt. In het openbaar doen deze voorstellingen een beroep op ruimtelijkheid en oriëntatie. De luisteraar is een onbeweeglijke reiziger waar het de soundscape is die beweegt. Soms meditatief, soms verontrustend, nodigen de stukken op dit laatste album ons uit op een reis door een voortdurend veranderend landschap.


Pierre Clemens (Brüssel °1970) ist ein belgischer Künstler, der im Bereich der visuellen Künste tätig ist. Seit vielen Jahren betreibt er eine Klangforschung. Lange Zeit war seine Arbeit vertraulich, jetzt produziert er Klangstücke in Form von öffentlichen Aufführungen und Aufnahmen, die zum Download bereitstehen. Pierre Clemens stellt uns hier sein neuestes Album SONORA vor, das Produkt einer Forschung und eines Experiments, das er parallel zu seiner Arbeit als bildender Künstler durchführt. Ganz anders als die ersten drei Alben, die er seit 2008 produziert hat, nähert sich SONORA hier der Essenz dessen, was seine Klangarbeit auszeichnet, nämlich den Geräuschen der Welt und ihrer Konnivenz mit einer gewissen Musikalität. Sowie die Schaffung von Klangräumen, in denen der Zuschauer-Hörer zu einer Reise eingeladen wird, bei der sich mentale Bilder und Klanggedächtnisse vermischen. Pierre Clemens, der in erster Linie ein visueller Künstler ist, erkundet die Klänge der Welt in einem manchmal zarten, manchmal sehr präsenten Dialog. Sein Ansatz umfasst eine große Offenheit für die Felder der Möglichkeiten, die oftmals gegensätzliche Welten miteinander verbinden. Improvisation ist hier das Schlüsselwort. Das Ganze wird durch einen anspruchsvollen Schaffensprozess zusammengehalten, der es ihm ermöglicht, von einer vielfältigen Klangbasis auszugehen, die in Echtzeit im Studio oder vor Publikum gemischt wird. Ein Stück kann also nie zweimal reproduziert werden, und das ist es, was den Autor fasziniert. Die kreative Arbeit schließt virtuelle Klangmaschinen ein, die in Echtzeit gespeist werden können und Material für Kompositionen liefern. Denn Pierre Clemens ist hier vor allem als Klangkomponist tätig. Er liefert mit diesem Album eine breite Palette an Klangerfahrungen, die man hören und erleben kann. Die Klänge appellieren an das Gedächtnis, indem der Hörer versucht, aus den sogenannten akustischen Indizien eine greifbare Realität zu formen. In der Öffentlichkeit appellieren diese Performances an Räumlichkeit und Orientierung. Der Zuhörer ist hier ein unbeweglicher Reisender, bei dem es die Klanglandschaft ist, die sich bewegt. Manchmal meditativ, manchmal beunruhigend, laden uns die auf diesem neuesten Album präsentierten Stücke zu einer Reise durch eine sich ständig verändernde Landschaft ein.

Music by Pierre Clemens
Album photo by Pierre Clemens
Produced in Brussels, Belgium

Follow us :
linktr.ee/LISALARECORDS

© All rights reserved - Sabam.be